تبلیغات
کلاس ششم - فارسی
فارسی
-کدام کلمه جمع نیست.

جوانان      پرسش ها      گله       میزان

2-کدام گزینه جمع نیست

مطبوعات       عقاید       گلها       سحرگاهان

3-کدام کلمه جمع نیست

بهاران       پیشینیان       رهگذران          تهی دستان

4-کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد

فرودگاه      ایستگاه     شبانگاه        درگاه

5- کدم گزینه کنایه نیست

دست روی دست گذاشتن دم به تله دادن

کار را یکسره کردن عاقبت جوینده یابنده است

6-کدام گنه با بقیه متفاوت است.

رفت     گفت       می خواند        شنید

7- در بیت زیر چند جمله وجود دارد

خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع        ناله ی موزون مرغ، بوی خوش لاله زار

   1 2 3 4

8-در جمله زیر چه نوع قیدی وجود دارد.(هفته گذشته مساقه ای برگزار شد)

قید مکان      قید زمان      قید حالت        قید تکرار

9-کدام گزینه با دیگر گزینه ها هم خانواده نیست.

حاصل     مصلحت     مصالحه      صلح

10- کدام گزینه با دیگر گزینه ها هم خانواده نیست.

احتیاط     محیط     محوطه       احاطه

11-در جمله ی( شاگردان کلاس ششم ابتدایی درس می خوانند)نهاد چند کمه است.

1 3 4 5

12-در بیت (هرگز نرسد به منزل عشق بی بدرقه ی تو،کاروان ها)چند جمله است.

1 2 3 4

13-در جمله ی(شهید چون شقایق،سرخ است)کلمه ی سرخ از نظر دستوری چه نامیده می شود؟

مشبه     مشبه به     ادات تشبیه     وجه تشبیه

14-در بیت زیر قافیه ها را مشخص کنید.

خدایا جهان پادشاهی تو راست       زما خدمت آید خدایی تو راست

تو راست ، تو راست         تو  تو       پادشاهی ،خدایی      جهان، خدمت

15-نهاد را در جمله بیابید(هرگز نرسد به منزل عشق بی بدرقه ی تو،کاروان ها)

منزل عشق     تو    بدرقه ی      کاروان ها

16- گاهی، شاعر یا نویسنده برای اثربخشی بیش تر، زیباتر ساختن و ساده تر کردن مفاهیم شعر ونوشته ی خود از زبان موجودات و اشیا سخن می گوید و اعمال انسانی را به آن ها نسبت می دهد.

که به آن ............گویند.

تشبیه     کنایه      شخصیت بخشی       مبالغه

17-کدام گزینه ترکیب وصفی است.

برگ درختان      باد بهاری      در کلاس      توپ بزرگ    

1-کدام کلمه جمع نیست.

جوانان پرسش ها گله میزان

2-کدام گزینه جمع نیست

مطبوعات عقاید گلها سحرگاهان

3-کدام کلمه جمع نیست

بهاران پیشینیان رهگذران تهی دستان

4-کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد

فرودگاه ایستگاه شبانگاه درگاه

5- کدم گزینه کنایه نیست

دست روی دست گذاشتن دم به تله دادن

کار را یکسره کردن عاقبت جوینده یابنده است

6-کدام گنه با بقیه متفاوت است.

رفت گفت می خواند شنید

7- در بیت زیر چند جمله وجود دارد

خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ناله ی موزون مرغ، بوی خوش لاله زار

1 2 3 4

8-در جمله زیر چه نوع قیدی وجود دارد.(هفته گذشته مساقه ای برگزار شد)

قید مکان قید زمان قید حالت قید تکرار

9-کدام گزینه با دیگر گزینه ها هم خانواده نیست.

حاصل مصلحت مصالحه صلح

10- کدام گزینه با دیگر گزینه ها هم خانواده نیست.

احتیاط محیط محوطه احاطه

11-در جمله ی( شاگردان کلاس ششم ابتدایی درس می خوانند)نهاد چند کمه است.

1 3 4 5

12-در بیت (هرگز نرسد به منزل عشق بی بدرقه ی تو،کاروان ها)چند جمله است.

1 2 3 4

13-در جمله ی(شهید چون شقایق،سرخ است)کلمه ی سرخ از نظر دستوری چه نامیده می شود؟

مشبه مشبه به ادات تشبیه وجه تشبیه

14-در بیت زیر قافیه ها را مشخص کنید.

خدایا جهان پادشاهی تو راست زما خدمت آید خدایی تو راست

تو راست ، تو راست تو ،تو پادشاهی ،خدایی جهان، خدمت

15-نهاد را در جمله بیابید(هرگز نرسد به منزل عشق بی بدرقه ی تو،کاروان ها)

منزل عشق تو بدرقه ی کاروان ها

16- گاهی، شاعر یا نویسنده برای اثربخشی بیش تر، زیباتر ساختن و ساده تر کردن مفاهیم شعر ونوشته ی خود از زبان موجودات و اشیا سخن می گوید و اعمال انسانی را به آن ها نسبت می دهد.

که به آن ............گویند.

تشبیه کنایه شخصیت بخشی مبالغه

17-کدام گزینه ترکیب وصفی است.

برگ درختان باد بهاری در کلاس توپ بزرگ[ پنجشنبه 10 اسفند 1391 ] [ 12:04 ق.ظ ] [ کلاس ششم ]

[ نظرات() ]